Dojo Kun

Dojo-Kun emphasizes the traditional fundamental principles of Goju-Ryu. We say it after the training is finished to express the respect towards these principles.

Hitotsu Reigi o omonzuru koto

Respect Others

Hitotsu Yūki o yashinau koto

Be Courageous

Hitotsu Dentō karate o mamori, hibino tanren o okotarazu, tsuneni kenkyū kufū o suru koto

Practice Daily and Protect Traditional Karate

Hitotsu Futō fukutsu no seishin o yashinau koto

Never Give Up

Hitotsu Shinshin o renmashi, Gōjū-Ryū karate no shinzui o kiwameru koto

Train Your Mind and Body, Strive to Reach the Essence of Goju-Ryu