Profile

Champion of Georgia

European Championship, Italy, Silver Medal, 2013

Championship of Georgia in Kata, Silver Medal, 2019

Tbilisi Open Tournament in Kata, Gold Medal, 2020